1.047.278

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nemzet története I.

Magyarország a királyság megalapitásáig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 687 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos fekete-fehér szövegképpel, önálló színes és fekete-fehér mellékletekkel, térképekkel, kihajtható illusztrációkkal. Nyomatták az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betűivel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A történetírás czélja : feltámasztani a multat halóttaiból, épülésünkre, okulásunkra.
Ezért a történet ismerete életbe vágó, fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles irónk, hogy: »a történelem... Tovább

Előszó

A történetírás czélja : feltámasztani a multat halóttaiból, épülésünkre, okulásunkra.
Ezért a történet ismerete életbe vágó, fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles irónk, hogy: »a történelem lehet egyedül a nemzeti lelkesedésnek és emelkedésnek, a tett és erőmerítésnek valódi kutforrása«.
Ki nem emlékeznék tar homlokkal, ősz fürtökkel is kegyeletesen azon estékre, midőn áhítattal csüngtünk édes anyánk beszédes ajakán, hallgatva a régi magyar hősök vitéz tetteit?
Ki ne emlékeznék élénk hálával azon lelkes férfiakra, kik elragadó vonásokkal rajzolták elénk hazai történetünk nagy alakjait ?
Valamint hogy felbuzdultam magam is mindig kedves tanítványaim meleg érdeklődéséből, melylyel magyar történeti előadásaimat hallgatták.
És most, midőn nemzetem, hazám ezer éves történelméhez bevezetésül e sorokat irom, bár vérem gyorsan lüktet, szivem hangosan dobog, tollam mégis igen gyenge leirni azon erős érzelmeket, melyek egész valómat eltöltik. Vissza

Tartalom

Bevezetés. Irta VASZARY KOLOS ... ... ...... ... .......... ..........................................7
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A HONFOGLALÁSIG.
Előszó. A kőkor. A fémek használata. Eleinte a réz versenyez a kővel. A bronzkor. A kelták bevándorlása. A La-Téne izlés. A római uralom. Küzdelmei
a barbár népekkel. A hunnok. A népvándorlás többi népei ................ III
ELSŐ KÖNYV.
Magyarország területe a római hóditás előtt.
Irta FRŐHLICH RÓBERT.
I. fejezet. A legelső földrajzi tudósítások. Görög kereskedők értesülései az
Al-Dunáról, Hekataios. Hesiodos. Pindaros. Aischylos. Rhodosi Apollonius.
A Duna bifurcatiója. Herodotos. A Duna és mellékfolyói. A népek. Thukydides. III. Fülöp dunai hadjárata. Nagy Sándor. Skylax Periplusa ..................XI
II. fejezet. Strabo és az első század többi írói. Augustus emlékiratai. Belőlök
merítette adatait Strabo. A folyók, hegyek és népek leirása. Velleius
Paterculus, ki szintén Augustusszal egykorú író. Későbben írtak Dio
Cassius és Appianus. Agrippa Chorographiája. Kiegészítette Plinius.
Ismeretei Pannónia folyóiról, hegységeiről, néptörzseiről. Tacitus adatai
Germaniájában. Felső-Magyarország népviszonyairól ........................... XXIII
III. fejezet. Ptolemacus adatai. Cl. Ptolemacus műve, a Geographia, astronomiai
alapon nyugszik. Hazánkra vonatkozó térképei. A Duna és mellékfolyói.
A hegységek. Felső- és Alsó-Pannonia, Dacia határai. A néptörzsek,
melyek hazánk területét lakták. Az útvonalak..................... ............... XXXIII
IV. fejezet. Magyarország legrégibb ismert lakói. Az Al-Duna vidékén lakó
géták. Augustus idejében a dákokkal egyesülve már államot alkotnak.
Eredetük. Műveltségük. Vallási fogalmaik. Dromichaites, a birodalom
megalapítója. Lysimachos thrák király hadjárata. A kelták háromféle
elnevezése. Legrégibb hazájuk. Vándorlásaik. Elözönlik Italiát. Ugyanekkor más törzsek a Balkán-félszigetig nyomulnak. Az iapodok és skordiskok megtelepedése. Változások a többi néptörzsek elhelyezkedésében.
Az araviscusok .......................................................................... XLIII
Pannónia és Dacia.
Irta KUZSINSZKY BÁLINT.
I. fejezet. A római foglalás. Octavianus hadjárata a fellázadt iapodok ellen.
Siscia meghódítása. Illyricum. Tiberius küldetése Pannoniába. lllyricum
császári provincia. A dalmaták újabb lázadása Kr. e. 9-ben. Pannónia
kiterjedése. Maroboduus. A nagy pannon-dalmata felkelés Kr. u. 6-ban.
Augustus Germanicust küldi Tiberius mellé. A pannonok meghódolása.
A dalmaták folytatják az ellentállást. Leigázásuk. Illyricum ketté osztatik.
A pannóniai csapatok száma Augustus halálakor. Maroboduus bukása.
Catualda. Claudius intézkedései a határvidékek biztosítása érdekében.
Carnuntum legióállomás lesz. Domitianus svév-sarmata háborúja. Nerva.
Traianus a Dunánál. Az egész Dunántúl megszállása. A dák hatalom
Boerebistes idejében. Cotiso. M. Crassus hadjárata. Decebalus. Domitianus
dák háborúja. Traianus dák háborúinak oka. A római sereg két vonalon
nyomul Daciába. Decebalus követsége. A tapaei ütközet. Decebalus
kegyelemért könyörög. A béke föltételei. A dunai hid. Decebalus megszegi
a békét. A hadüzenet. Decebalus kétségbeesett védekezése. Öngyilkossága.
Dacia császári tartomány. Traianus oszlopa és fóruma. Pannónia ketté
osztása ............................................................ ............ ............ LVII
II. fejezet. A második és harmadik század. Hadrianus állítólag leszedeti Traianus dunai hídját. Tartózkodása Daciában és Pannoniában. A római jog kiterjesztése. L. Aelius, Pannónia helytartója. Antoninus Pius ; Marcus Aurelius.
A markomann háborúk kitörése. A Garam melléki ütközet. A barbárok
meghódolása. A tervezett Sarmatia, Marcomannia tartományok. Ujabb
lázadás; Marcus halála. Commodus békeföltételei. A pannóniai sereg Septimius Severust kiáltja ki császárrá. Caracalla, Alexander Severus; Maximinus Thrax erélyes föllépése. III. Gordianus, Philippus. A gótok betörése.
Decius megmenti Daciát. Gallienus. Dacia elveszése. Claudius megveri a
gótokat. Aurelianus. Dacia Ripensis. Probus, Carus. Diocletianus legyőzi
Carinust................................................ ... ...................................................CII
III. fejezet. A tartományok kormányzása. A helytartó. Pannónia kettéosztása.
A katonai és polgári hatalom szétválasztása. Pannónia további feldarabolása Diocletianus idejében. Alsó- és Felső-Dacia. Marcus három részre
osztja Daciát. A tartománygyűlések. A provinciák berendezése. A városok
fontossága. A census. A pannóniai civitasok. Az adók kezelése. A vám.
A pénzügyigazgatóságok. A koronauradalmak. A bányák. A daciai aranybányászat. A pénz verőhelyek ............................................. ............ CXXXII
IV. fejezet. Hadi viszonyok. A légiók. A segédcsapatok. Változásaik. Dacia
légióinak segédcsapatai. A határvédelem. A legió-állomások Pannoniában.
A táborok maradványai. A segédcsapatok állomásai. Tabula Peutingeriana.
Az Itinerarium Antonini Augusti. Az útrendszer Pannoniában. A IV. század
hadszervezete. A balparti erőditmények. A hajóhad. A bácskai ú. n. római
sánczok. Dacia védelmi rendszere. Az erdélyi és délmagyarországi sánczok. Az egyes várövek. A segédcsapatok elhelyezése. Az alsó-ilosvai
tábor. Az őrtornyok. Az utak. Dacia keleti határa. A segédcsapatok
összeállitása. A katonai elbocsátó okmányok........................................................................CLV
V. fejezet. A városok. Fontosságuk. Gyarmatok letelepítése. Régi szabású coloniák.
Claudius alapításai. Siscia és Sirmium. Traianus és Hadrianus coloniái.
Municipiumok Pannoniában. Légió-állomások városi szervezete. Canabák.
Apulum. A canabák és a polgári telep közötti viszony. A ius Italicum.
A városok alkotmánya. A decuriók testülete. A hatóságok; II- és IV-virek';
aedilisek, quaestorok. A papi méltóságok. Az augustalisok. A különböző
collegiumok. Római városok maradványai. Az utczák. Az építkezés jellemzése. Az épületek pusztulása. A római építkezés egyöntetűsége. A mulatóhelyek. Az amphitheatrumok. A vízvezeték. A fürdők. Egyéb középületek.
Az aquincumi vásárpiacz. A lakóházak. A belső kiállítás ..................... CLXXIX
VI. fejezet. Nemzetiségi és vallási viszonyok. A benszülöttek és rómaiak közötti
viszony. Az italiai elem. A pannóniai néptörzsek. Az araviscusok. Temetkezésük. Viseletük. A dák elem. A jövevények. Dacia nem rómaiasodhatott
el teljesen. Augustus felkarolja a hanyatló római vallást. Barbár istenségek.
A görög-római istenek. A keleti vallások. Nyomai Daciában. Jupiter Dolichenus. A carnuntumi Dolichenum. A Mithras-cultus. Elterjedtsége. A fenmaradt mithraeumok. Az aquincumi Mithras-templom. A cultus eltörlése........... CCXI
VII. fejezet. Az emlékek. Belföldi és importált gyártmányok. A kőemlékek. Az
agyagipar termékei. A bronztárgyak. Az ötvösművek. Csont és üvegtárgyak.
Az egyedi kanna és tál. Az alexandriai ötvösség művei. A temetkezés fajai.
A síremlékek. Temetők. Különféle sírok. Sarcophagok. A sírfeliratok szerkezete. A gazdagabb sírleletek ....... CCXXX
VIII. fejezet. A negyedik század. A birodalom felosztása. Diocletianus és Galerius
harczai a barbárok ellen harczol. A két császár leköszön. A carnuntumi
összejövetel. Galerius Pannoniában az erdőket irtja, a vizeket lecsapolja.
Constantinus győzelme Maxentius felett. A cibalaei ütközet. Constantinus
megveri a sarmatákat. Licinius bukása. Barbárok megtelepítése Pannoniában. Constantinus utódai. Vetranio. II. Constantinus legyőzi Mursánál
Magnentiust. Julianus. Constantius harczai a quádok és sarmaták ellen.
I. Valentinianus. A quádok betörése. II. Valentinianus. Valens veresége.
A gótok elözönlik a dunai tartományokat. A kereszténység fellépése Pannoniában. Sirmium, a legrégibb egyházközség. A többi püspökségek. Az arianismus. A sirmiumi zsinatok. Az őskeresztény emlékek. A sírfeliratok.
Egyéb tárgyak. A pécsi sírkamra ...................... ............................. CCXL
Magyarország története a népvándorlás korában.
Irta Nagy Géza.
I. fejezet. A barbarok terjeszkedése. Sarmaták, germánok. A rómaiak magyarországi uralmának jellemzése. A magyarországi barbárság, germánok s
turániak, egymásra gyakorolt hatásuk. A sarmaták nemzetisége, a szitytyákkal való rokonságuk; jellemük; életmódjuk; szokásaik. A dák hatalom- és a sarmaták; a jazygok beköltözése az Alföldre. Markomannok
és quádok védekezése a jazygok ellen s ezeké a quádok ellen. A mátravidéki törzsek, osok, cotinok. Rómaiak és barbárok, Marcus Aurelius hadjáratának következményei ..................... CCLV
II. fejezet. A germán népvándorlás kezdete. A keleti germánok mozgalmai. Germánok letelepedése Magyarország északkeleti részeiben; asztingok, dakringok, vandalok. A gótok ; szokásaik; politikai szervezetük. Megtelepedésük
a Pontus mellékén. Dacia elleni hadjárataik, Dacia bukása. A vandalok
kiűzetése s Pannoniába való öltözése. A gót hatalom; greutungok és
tervingek. Hermanarich birodalma. A kereszténység terjedése a gótok közt.
II. Constantinus hadjárata. Zizais. A limigant sarmaták kipusztítása. Valentinianus hadjárata. A barbárok terjeszkedése Pannoniában. A római emlékek megszűnése s a népvándorláskori leletek kezdete.. A bregetiói babár
bálványképek. Barbárok Mogentiana vidékén ; a fenéki és keszthelyi leletek.
Népvándorláskori emlékek Pannoniában s az Alföldön, a germán-sarmata
tárgyak typikus sorozatának tartama, újabb formák hiánya a hunn uralom alatt .................. CCLXXII
III. fejezet. A hunn uralom. Hunnok és hiungnuk közti kapcsolat. A hunnok
föltűnése Európában, nemzetiségük, török és ugor nyomok. Külsejük,
életmódjuk, viseletük, támadási rendszerük, fegyverzetük. Szervezkedésük
a Volga mentén. Átkelésük a Volgán. Az alánok meghódítása. Hermanarich bukása. Athanarich és a nyugati gótok, római területre való menekülésük. Valens elleni lázadásuk. Magyarországban elásott kincseik s a
krasznai, petrosszai, szilágy-somlyói kincsleletek. A hunnok a rómaiakkal
szövetségben. Rugha uralma s Aétiusszal való szövetsége. A burgundok
elleni hadjárat. Oktár és Rugha halála. A margumi béke. Attila és Blida
uralma. Attila jellemzése. A hunn birodalom kiterjedése. Attila udvara.
Blida halála. A hadisten kardja. Attila és a kelet-római birodalom.
A galliai hadjárat, a catalaünumi ütközet. Az italiai hadjárat, Aquileja
lerombolása, Róma megszabadulása. Attila halála. A germánok lázadása,
a hunn uralom megszűnése Magyarországban. Aldunai és denepermelléki
hunnok, Hunnivár. A hunn uralom jelentősége Magyarországban. Hunn
emlékek hiánya; az u. n. Attila-kincs ............. ................................. CCXCVII
IV. fejezet. A germán uralom. Magyarország a hunnok kiveretése után. A hunnok örökösei. Gótok és svévek harczai, a skirek megsemmisítése, a gótok kivándorlása Pannoniából. Nagy-Theodorik uralma. A herulok költözködése.
A longobárdok megtelepedése. Szövetségük az avarokkal a gepidák ellen.
A gepidák megsemmisítése. A longobárdok kivándorlása Italiába. A germán uralom jellemzése............ CCCXXXIV
V. fejezet. Az avarok. Az avarok föltűnése Európában. Valódi nevük s az ogor
néppel való kapcsolatuk; az avar nép alkatrészei, az uralkodó osztály
töröksége. Menekülésük a turkok elől. Szövetségük Justinianusszal.
A keleteurópai hunn törzsek meghódítása. Magyarország elfoglalása. Baján.
Az avarok és a byzancziak közti hadjáratok. Baján halála. A longobárdok
viszonya az avarokhoz. Heraklios perzsa hadjárata, avarok és perzsák
szövetsége Konstantinápoly elfoglalására. A horvátok és szerbek letelepedése a Balkánon; a szlávok terjeszkedése. Belviszályok az avarok közt; bolgárok bevándorlása Magyarországba. Az avar hatalom hanyatlása.
Nagy-Károly hadjáratai. Az avar hringek. Lázadás az avarok közt; a khágán meggyilkolása. A khágánok székhelyének feldulatása. A frankok birtokába került zsákmány, Nagy-Károly aacheni kürtje és kardja.
Az avarok kipusztítása. Pannónia beolvasztása a frank birodalomba. Szlávok és bajorok terjeszkedése. A tiszai bolgárság. A magyarok beköltözésének kezdete............................. .................................. CCCXXXK
A VEZÉREK KORA ÉS A KIRÁLYSÁG MEGALAPÍTÁSA.
Irta MARCZALI HENRIK.
Előszó. A magyar fold szerepe nyugat és kelet közt a honfoglalás előtt és a
magyar állam alapítása ......... ... ...................................................31
A magyarok őstörténete a honfoglalásig.
I. fejezet. A magyarok eredete és ősi hazája. Ellentét a délnyugati és az északkeleti népek közt. Viszony a kunokhoz. Jordanes, hunugorok. Moageras.
Ugor nyelvrokonság. Nyelv és nemzet. Példák. Faji typus. Átalakulás.
Scythia, az ős haza. Török és perzsa befolyás ......................................................7
II. fejezet. Lebedia. A kozár birodalom. A kozár hatalom. Hatása a magyarra.
Türk és szabartoaszfaloi név. Keleti testvérek. Lebedia. Kozár alkotmány.
A bolgárok. A kabarok ...... ... ..............................................15
III. fejezet. Etelköz. A besenyők. Etelköz leirása. A magyarok első megjelenése
nyugati Európában. Arab tudósítások. A kievi hadjárat. Byzancz és a
pusztai népek. A dunai bolgárok. Görög szövetség, bolgár hadjárat. Bolgárbesenyő támadás ...... 22
IV. fejezet. A magyarok eredete és vándorlásai a hazai hagyományok szerint.
Kézai Simon krónikája. Budai és képes krónikák. Turóczi. Miről nincs
tudomásuk ? A névtelen jegyző. A szittyák leirása. Út Susdal és Kiev felé.
Mit nem tud Anonymus? Julianus útleírása. Pascatir. A baskírok ..................29
V. fejezet. A magyarok a honfoglalás korában. Török elnevezés. Turk-ugor
törzsek összeolvadása. Konstantinos Porphyrogennetos a kabarokról.
A magyar nyelv; bősége, jellemzése. Törzsi és családi beosztás. Életmód;
fegyverzet. A hét törzs; a vajdák; a fővezér. Álmos. A vérszerződés.
Árpád a krónikák szerint. Lebedias vajda. Árpád választása. Fejedelmi
hatalom. Árpád jellemzése. A magyar név eredete. A Gyula és a Kharkász. A község. Leo taktikája. A magyar hadviselés jellemzése. Előkelők.....35
A nép jellemzése. Élelmezésük a háborúban. Számuk. Ősi vallásuk. Az ősök
tisztelete. A vallás harczos szelleme. Énekesek. Erkölcsök............... ... ...35
A honfoglalás.
I. fejezet. Európa a magyarok bevándorlása korában. Nagy-Károly birodalmának bomlása. Új királyságok. Ököljog. Az egyház. Az arabok, a szlávok,,
a normannok. Őrgrófságok. A német királyság. A keleti császárság. Kereskedése, gazdagsága. Politikai elvei................................................ ...67
II. fejezet. Pannónia a magyarok bejövetelekor. A krónikák szerint. Az avarok.
A frank őrgrófságok és a morvák. Szvatopluk. Kereszténység. Méthodios.
Horvátok; pannóniai szlávok. Privina; Mosaburg. Keleti Magyarország.
Bolgárok. A kereszténység csekély hatása. A háborúk jelleme............................82
III. fejezet. A honfoglalás. Kézai krónikája szerint. Követség Szvatoplukhoz. Moróth.
Népmondák. Az Anonymus elbeszélése. Kiev ; kunok ; Halics és Ladomér.
Szálán, Mén-Marót, Gelou, Glad. Nyitra, Veszprém. A honfoglalás módja.
Arnulf és Szvatopluk. A magyarok beavatkozása. Szvatopluk halála.
A honfoglalás éve. Árpád történeti szerepe. A morva birodalom megdöntése, bajor püspökök levele. A morvák beolvasztása. Határok ................97
IV. fejezel. Egykorú vélemények a magyarokról. Arnulf meghívása. A clusák.
Regino; forrásai. Levél Dado verduni püspökhöz. Mese a magyarok
eredetéről. Az unger, ungarus név. A többi elnevezések ..........................................121
V. fejezet. A magyar nemzet helyzete és megszállása. Összehasonlítás a hunnal
és avarral. Elszigeteltségük. A megszállás Konstantinos, a képes krónika
és Anonymus szerint. Pusztaszer ....................................................................127
A kalandozások kora.
I. fejezet. Első kalandozás nyugat felé. Olasz viszonyok. Berengár. Brenta melletti ütközet. Velencze. Német viszonyok. Betörés Bajorországba és Karinthiába. Harcz a szászok ellen. A törzsek viszonya. Árpád halála. Fiai.
Bajor támadás és vereség. A magyar pusztítás. Ágostai diadal. A határok.
A magyar befolyás terjedése. Olasz hadjárat, Pávia bevétele. Betörés
Burgundiába. Szász háború. Werlaon ostroma. Szerződés Henrikkel ............137
II. fejezet. A sanct-galleni táborozás. Sanct-Gallen kolostora. Készületek a magyarok ellen. A magyarok a monostorban. Heribald. A lakoma. Viboráda. A portyázó csapatok Elszászban és Belgiumban .................................153
III. fejezet. A merseburgi csata. Első hadjárat Konstantinápoly ellen. Henrik
készületei. Az adó megtagadása, a daleminczok elpártolása. Az ütközet.
A magyar hadviselés ernyedése. Árpád nemzetségének genealógiája. Betörés
Francziaországba és Itáliába. Monte Casino. Szászországi vereség. A magyar
befolyás csökkenése. A nemzeti átalakulás kezdete... ..........................................159
IV. fejezet. Az ágostai ütközet. Kalandozás Spanyolország felé. Taksony Itáliában.
A welsi csata. Bajor Henrik. Győzelmei. Ottó Itáliában. A német herczegek és a király. Magyar hadjárat Lotharingiába és Belgiumba. Lobbes. Cambray ostroma. Ottó győzelme. A magyarok betörése. Ágosta ostroma.
Udalrik püspök. A Lechfeld. A német és a magyar sereg. A magyar támadás. Annak visszaverése. Az üldözés. A magyar vezérek sorsa. A hazai krónikák. A hét magyar regéje. Összefüggése a magyar énekesek rendjével.
Az ágostai csata következései. Bajor Henrik halála ........................ ... 167
V. fejezet. Kalandozások a görög birodalomban. A görögök megsarczolása.
Magyar vezérek Konstantinápolyban. Bulcs és Gyula. Turkia püspöke.
Magyar portyázások és megszállások. Sobamagyarok. Szvjatoszláv Bolgárországban. Tzimiskes császár. A görög birodalom megerősödése. Botond
mondája. A népies hagyomány győzelme a tudákosságon................189
VI. fejezet. A nemzet átalakulása a vezérek korában. A nemzet helyzetének
változása. A vándorlás bomlasztó hatása. Idegen elemek csatlakozása.
A patriarchalis kormány hanyatlása. Katonai erények. Új aristocratia emelkedése. A magyarok és az alávetett népek viszonya. Felhasználásuk a háborúban. A veszteségek hatása. Az ősi vallás bomlása. Keresztények,
izmaelita bolgárok, zsidók. Térítési kísérletek a kalandozások idején. Görög térítés. Szláv befolyás. Az ősi vallás a kalandos élettel él-hal..............................197
A fejedelemség átalakulása.
I.fejezet. Géza fejedelemsége. Árpád utódai. Oligarchicus kormány-forma. Géza és
Sarolt. Női uralom a népvándorlás korában. Géza jelleme. Követség Ottóhoz.
Bajor viszonyok. Az őrgrófság. István és Gizella házassága. A Nibelung
ének. A fejedelem és a község. A hadsereg. A limes és a megtelepedés.
A vitézek. Küzdelem a nemzetségek ellen. A fejedelem és a főbírák.
A község megszűnése .................................................................. 209
II. fejezet. A térítés kezdete. A kereszténység előhaladása 1000 körül. Géza
eljárása. Wolfgang. Piligrim passaui püspök. Tervei. Levele a pápához.
Hitvallása. Vetélkedése a salzburgi érsekséggel. Adalbert. Querfurti
Brúnó. Szent-Romuald. A hit mint politikai eszköz. Géza történeti
szerepe. István nevelése. Clunyi irány. Nyugati és keleti egyház
viszonya ................................................................................. 219
III. fejezet. István mint fejedelem. Trónralépése. A pogányok. Kupa, Somogy.
Keresztény sereg. Idegen lovagok. A veszprémi csata. Pannonhalma. Pécsvárad. A fejedelem berendezi az egyházat. Papok behívása. Érsekségek és
püspökségek. Esztergom és Kalocsa. II. Szilveszter és III. Ottó. A legenda
elbeszélése a római követségről. A szent korona .........................................233
Szent István királysága.
I. fejezet. István törvényei. A vallásos szempont. Az előszó. Az egyház kiváltsága és annak oltalma. Tized ; templomépítés ; vasárnap. Templomba járás.
Boszorkányok, megrontok, jövendőmondók. Magánvagyon és örökösödés.
Királyi birtok. Király és egyház szövetsége. Büntető törvények. Emberölés;
nőgyilkosság. A kard kirántása. Fegyveres támadás. Esküszegés, gyújtogatás, leányrablás. Női tolvajok. Rágalmazás. Özvegyek és árvák
védelme. Rabszolgaság. A kereszténység törekvése. Szabadon bocsátás.
Jogtalan felszabadítás és annak büntetése. Szabadoknak szolgaságba taszítása. Elégtelen jogvédelem. Szolganők cselbe ejtése. Házasság szolganővel.
Sikkasztás. Fölebbezés. Jövevények .................................................................249
II. fejezet. Az ország állapota és népessége. Idegen törvények hatása. Királyi
tanács. A két párt. A király. A seniorok és comesek. Ispánok, birtokosok.
A miles; a polgár; a rabszolga ... ............ ......................................263
III. fejezet. Az ország kormányzása. A törvények hézagossága. Az udvar.
A királyi várak. A falu. Nomád életmód fennmaradása. Az életmód.
A nemzet megosztása .................................................................269
IV. fejezet. Belső háborúk. A kereszténység terjesztése. Gyula. Az Anonymus
szerint. A képes krónika szerint. Besenyők, fekete magyarok. Ohtum az
Anonymus szerint. Szent-Gellért legendája szerint. Csanád. Történeti alap.
Thonuzoba. A térítés módja. Gellért gyermekkora, klastromi élete, zarándoklása. Mint csanádi püspök. Iskolák. Magyar születésű papok. Összeköttetés nyugattal. Zarándoklás Magyarországon át. Viszony a görög
egyházhoz. Egynyelvűség. A jövevények. István oktatása a jövevényekről. István alapitványai külföldön. Püspökségek javadalmazása. Gizella
királyné. A fejérvári bazilika. A magyar nép és az egyház. A pogányság
megmaradása .............................................................................................274
V. fejezet. István külső háborúi. Viszony Németországban. Chrobry Boleszló.
Bolgárok és görögök háborúja. Magyarország részvétele. Velencze. II. Konrád. Magyar-német háború. István győzelme ........................................................................291
VI. fejezet. Az örökösödés kérdése és István halála. Imre. Legendája. A királyi
herczegek. Vazul. Urseolo Péter, gyilkossági kísérlet István ellen. Vazul
büntetése, fiainak menekvése. István halála és temetése. Szentsége. Történeti szerepe .....................301

KÉPEK JEGYZÉKE.

Önálló mellékletek.
Dacia térképe Ptolemaeus szerint. Az Athos-hegyi kéziratnak párisi kiadása
nyomán. (LXXVIII. és LXXIX. tábla.) ........................ ...... ..... ... XXXIII
Kelta fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban. (A hatvani, pilini és kisgyarmati kardok; a pilini és perkátai lándzsacsúcsok; tőr, kardkötő,
paizsfogantyú és csákány a pilini leletből; zabla, orsó, gombok, s két
nagyobb és egy kisebb agyagurna a hatvani leletből.) Rajzolta Dörre
Tivadar................................................ .........................................................XLV
Kelta ékszerek a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Üveg- és borostyán-gyöngyök
a hatvani és regöli leletekből; arany-karperecz az acsádi kincsből;
a magyar-bényei karperecz; a pátkai fibula ; daciai ezüst-fibula és
torques ; a gyertyámosi ezüst karspirális; ezüst gyűrű, karpereczek
és fibulák ismeretlen lelhelyekről; bronz-torques és karperecz Gerenyásról, bronz Övrészlet Bölcskéről)....................................................................................XLIX
Pannónia és Dacia térképe. Tervezte Kuzsinszky Bálint. Rajzolta Homolka József LIV
Augustus mint hadvezér. Márványszobor Rómában, a vatikáni múzeumban.
A Rómától 7 r. mértföldre fekvő Livia-féle villában találták 1863-ban LVII
Traianus császár. Dombormű Traianus oszlopán, Rómában ..........................................LXXXV
A római sereg átvonulása a Duna hajóhídján. Dombormű Traianus oszlopán... LXXXVIII
Dák követek kegyelmet kérnek Traianustól. Részlet a római Traianus-oszlopról. A térdreborultak között ott van maga Decebalus. Mind a hármat rajzolta Cserna Károly ............ XCIV
Traianus oszlopa Rómában ... ............................................. ...............CI
A kikeritói római út. Rajzolta Cserna Károly ...... ........................... ............CLX1V
A Peutinger-féle tábla. 1. Pannónia északi részének és Noricumnak térképe.
(V. szelvény') 2. Pannónia déli részének s Dalmatiának térképe.
(VI. szelvény.) ..........................................................................................CLXV
3. A két Moesia s Dacia nyugati részének térképe. (VII. szelvény).
4. Dacia keleti részének és Thraciának térképe. (VIII. szelvény.) ............CLXXIV
Traianus katonai elbocsátó-levele P. Insteius részére ; a szöveg olvasásával
és fordításával ................................................ ..................... CLXXVIII
Az aquincumi amphitheatrum látképe. Rajzolta Cserna Károly....................................CXCVIII
A sarmizegethusai amphitheatrum. Rajzolta Cserna Károly .....................CXCVIII
Sarmizegethusa (Várhely) helyén talált római mozaik-képek:
I. Priamos kéri Achillestől Hektor holttestét..................................................................CCX
II. Paris ítélete ................................................ ..............................CCX
A demsusi torony Hunyadmegyében. (A felső építmény román jellegű s a
XII-XIII. századból való.) Rajzolta Cserna Károly ............... ... ... CCXXIII
Attila. Turóczi krónikájának 1488-iki augsburgi kiadásából ..........................................CCCXVI
Attila lakomája. Than Mór falfestménye a székes-fővárosi vigadóban ..................CCCXIX
Attila Róma falai előtt Rafael falfestménye a Vatikánban ........................ CCCXXVI
Justinianus császár és udvara. A ravennai mozaik után. Rajzolta Ágota Imre. CCCXLIII
Frank fejedelem 850 körül. A metzi székesegyház misekönyvéből ........................CCCL
A magyarok vándorlásának térképe. Tervezte Marczali Henrik. Rajzolta
Homolka József ...............................................................................................14
A nagy orosz pusztaság. Guiaud rajza után .........................................................20
A magyarok Kiew előtt. Vágó Pál eredeti képe után, mely József főherczeg
ő csász. és kir. fensége birtokában van .............................................25
Béla király névtelen jegyzője krónikájának első lapja; a szöveg olvasásával
és fordításával. A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban...... ... 31
Ősmagyar régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1. (Ezüst süveglemez,
fülbevaló, karperecz és ezüst sodronyból font nyakperecz a galgóczi,
ezüsttel kirakott zabla és karika alakú kengyelvas a tinódi leletből;
griffes szijvég, levél és inda idomú őv- vagy kantárdíszitmények a
bene-pusztai leletből; rózsával díszített boglárok, kengyelvas és kés
a pilini leletből ; csákány, a keszthelyi népvándorláskori leletből.)... ... 50
2. (Ezüst süveglemez a szolyvai leletből, zabiák és nyilcsúcs a neszmélyi leletből; csákány a deméndi, nyilcsúcs a nyílvessző egy részével a pilini és csörgő a gerendási leletből; öv-csüngők, boglárok a nagykürüi leletből, hajgyűrűk az alpári, nemesócsai és orosházi leletből; rovátkos bronzgyűrű és fülbevaló a letenyei leletből; csatt a verebi
leletből.) Mindkettőt rajzolta Dőrre Tivadar ....................................50
Áldozat Hadúrnak. Részlet Feszty Árpadnak a magyarok bejövetelét ábrázoló körképéből................60
Kelet-római (byzanczi) császár, koronázási díszruhában, a kelet-római turániak
módjára csizmában. X. századi miniatűré a velenczei Szent-Márk könyvtárban ... .............78
A szlávok hódolása Árpád előtt. Munkácsy Mihály »Honfoglalás« czimü tört.
festményének utolsó vázlata után aquarellben festette Neogrády Antal...... 11S
A sanct-galleni codex egy lapja, a szöveg olvasásával és fordításával. A codex
eredetije a sanct-galleni benczés kolostor könyvtárában ....................................154
Lehel kürtje. Rajzolta Bőrre Tivadar ................................................................182
A régi bástyafal Konstantinápolyban. Ch. de Billy rajza után ....................................104
Esztergom. Rajzolta Bőrre Tivadar ..................................................................234
A pannonhalmi apátság alapító oklevele. A Horvát István-féle rézmetszet
kisebbített mása; a szöveg olvasásával és fordításával. Eredetije a
pannonhalmi főapátság levéltárában .........................................................236
Szent-István legendája Hartviktól, (a Magyar Nemzeti Múzeum codexének
10. lapja) a szöveg olvasásával és fordításával ......................................................243
Szent-István kora. Lotz Károly falfestménye a Magyar Tudományos Akadémia
palotájában ... ... ................................... ........................... ... 249
Szent-István decretumának első lapja a szöveg olvasásával és fordításával.
A codex eredetije az admonti benczés kolostor könyvtárában........................262
Szent-István. Turóczi krónikájának brünni kiadásából............................................................267
Szent-István hadjárata Keán ellen. (A bécsi képes krónika 41. lapja.) A szöveg olvasásával és fordításával ..............................................276
Szent-István palástja. (Gizella királyné és udvarhölgyei hímzése.) Magyarázó
lappal .............................. ........................... ...............................................289
Szent-István ereklyetartó mellszobra. Eredetije a zágrábi székesegyházban.... 301

A szövegképek lajstroma.
Kezdőkép a bevezetéshez. Rajzolta Benczúr Gyula ............................................................9
Zárókép. Rajzolta Benczúr Gyula.............................................................................................15
A bresciai Victoria. Rajzolta Cserna Károly ..............................................................................III
Triumpháló imperátor. Dombormű a capitoliumi múzeumban. Rajzolta
Cserna Károly.......................................................................................VII
Dombormű az osztropataki lelet ezüstcsészéjéről. A bécsi udvari múzeumban.
Rajzolta Cserna Károly ..................................................... ... XI
A szegszárdi sarcophag. Rajzolta Cserna Károly ..................................................................XI
Barbár aranypénz. A Magyar Nemzeti Múzeum példányáról..........................................XII
A Vaskapu az Al-Dunán. Taylor rajza után ..............................................................................XIII
Herodotos mellszobra. A nápolyi múzeumban. ........................XV
Barbár ezüstpénz. A Magyar Nemzeti Múzeum példányáról ..........................................XVI
A Maros torkolata. Háry Gyula rajza után ............... ..............................................XVII
Skytha alakok a nikopolisi ezüstkorsón. Szent-Péterváron, az Ermitage gyűjteményében ... XVIII, XIX
III. Fülöp tetradrachmája. A Magyar Nemzeti Múzeum példányáról. Előlapján
Jupiter feje látható, hátlapján lovas alak,...........XX
Nagy Sándor mellszobra Augustus idejéből. A párisi Louvre gyűjteményében.
.. ...................................................XXI
Nagy-Sándor aranya. A Magyar Nemzeti Múzeum példányáról. Előlapján
Pallas feje látható, hátlapján Victoria ..........XXII
Barbár tetradrachma ..................................................................... XXV, XXVI
Barbár ezüstpénz... XXVII
Barbár tetradrachma Mind a négy érem rajza a Magyar Nemzeti Múzeum példányairól .......................XXXII
Germania magna térképe Ptolemaeusnál. (LXIX. tábla.) ....................................................XXXV
Raetia, Noricum, Felső-Pannonia térképe Ptolemaeusnál. (LXX. tábla.) ..................XXXVII
Barbár ezüstpénz EVOIVRIX felirattal .........................XXXVIII
Barbár ezüstpénz TITTO feliraital. Mindkettőnek rajza a Magyar Nemzeti
Múzeum példányairól.................................................................................XXXIX
Alsó-Pannonia és Illyricum térképe Ptolemaeusnál. (LXXI. tábla.) ..............................XLI
Dák király. Mellszobor, Rómában, a vatikáni múzeumban ..........................................LXIV
Lysimachos aranya. A Magyar Nemzeti Múzeum példányáról. Előlapján
Lysimachos feje látható kosszarvakkal, hátlapján ülő Pallas...................................XLV
Gallia térképe Ptolemaeusnál. (LXVIIl. tábla.) .............................................XLVII
Araviscus kocsi és lovas-postás. Dombormű egy töki kőemléken. Tinnyén,
Vásárhelyi Géza házában. Dörre Tivadar rajza után............................XLIX
Pannóniai asszony a dunaföldvári domborművön. A Magyar Nemzeti
Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly .................................................................LI
Fibula Pátkáról. A Magyar Nemzeti Múzeumban ................................................LII
Kelta urna temető a Sopron melletti »bécsi dombon.« Storno F. rajza után... LIII
Kelta kocsit díszítő korong. A Magyar Nemzeti Múzeumban ....................................LIV
Augustus dicsőítése a pannon háborúk alkalmából A bécsi udvari múzeumban
őrzött "Gemma Augustea" felső része. Augustus trónon ül, mellette
Róma. Odább balra Germanicus s Tiberius. Rajzolta Cserna Károly..... LVII
Kezdőbetű aquincumi oltárkőről vett motívummal. Rajzolta Cserna Károly... LVII
Rómaiak és kelták harcza. Római sarcophagon a capitoliumi múzeumban... LIX
Agrippa mellszobra. Párisban, a Louvre gyűjteményében ..............................LXIII
Tiberius szobra. (Rómában, a vatikáni múzeumban.)............................................................LXVII
Germanicus márványszobra. Párisban, a Louvre gyűjteményében..............................LXXI
Rómaiak és barbárok harcza. Sírkő része Ó-Szőnyről a Magyar Nemzeti
Múzeumban. Felirata: Ael(io) Septimo opt(ioni) leg(ionis) l adi(ntricis)
desideratus est [bello . . .] aris, qui vixit. . . Rajzolta Cserna Károly...LXXV
Domitianus álló szobra. Rómában, a vatikáni múzeumban................................................LXXVII
Dák követ Traianus előtt az előkelők osztályából. Traianus oszlopán. Rajzolta
Cserna Károly ............... .....................................................................LXXXI
Decebalus. Londonban, a British Múzeumban ...................................LXXXIII
Traianus útja a Kazán-szorosban. Fischer L. H. rajza után ....................................LXXXV
Traianus táblája Ogradenánál. Fischer L. H. rajza után ......................................LXXXVI
A hajóhíd építésének emlékére vert ezüstpénz. (A rajta látható fekvő alak
a folyamistent ábrázolja .......................................................... LXXXVII
Traianus a vaskapui szoros átlépése előtt. Traianus oszlopán ... ...........................LXXXVIII
Dák nők római katonákat kínoznak. Traianus oszlopán......................................................LXXXIX
Római katonák ápolása. Traianus oszlopán ..................................................XCI
Iazyg-sarmata lovasok. Traianus oszlopán ....................................... ... XCII
Mór lovas Lusius Quietus csapatából. Traianus oszlopán. Mind az ötöt
rajzolta Cserna Károly ............................................................................XCIII
A Duna Traianus hidjánál ......................................................................XCIV
Traianus dunai hídja. Traianus oszlopán .................................... ... XCV
A dunai híd Traianus bronzérmén..........................................XCVI
Traianus megajándékozza katonáit. Traianus oszlopán ......................................................XCVII
Római katonák dák házakat gyújtanak föl. Traianus oszlopán.............................XCVIII
Decebalus halála. Traianus oszlopán. Mind a hármat rajzolta Cserna Károly....XCIX
Dacia Traianus bronzérmén. ....... ...............C
A Forum Traiani. Traianus ezüstpénzén. ...........CI
Dacia, Hadrianus nagy bronzérmén....... CII
Hadrianus pánczélos mellszobra. A nápolyi múzeumban ... ...........................CIII
A császár a quádok királyának kezet nyújt. Antoninus Pius nagy bronzérmén.
Marcus Aurelius mellszobra. Rómában, a capitoliumi múzeumban..............................CVI
Jupiter Pluvius esőt ont a római hadseregre. Antoninus oszlopán ........................CX
Káka között megvonuló germánok. Antoninus oszlopán......................................................CXI
Barbár népek szövetséget kötnek. Antoninus oszlopán ......................................................CXIII
Quád pénz. A felirat szerint Vannius király érme ...............................................CXIV
Antoninus oszlopa. Rómában, a Piazza Colonnán ............... ........................CXVI
Septimius Severus mellszobra. Rómában, a capitoliumi múzeumban........................CXIX
A carp háború befejezésére vert érem. Philippus pénze, a hátlapon Victoria
alakja koszorúval és pálmával. Körirata: VICTORIA CARPICA ............CXXII
Philippus Daciában vert bronzérme. Körirata: PROVINCIA DACIA AN(norum) ......CXXIII
Szolgaságba hurczolt gótok. Római sarcophagon, a vatikáni múzeumban ... XXXV
Aurelianus mellszobra. Rómában, a vatikáni múzeumban ................................................CXXIX
Probus mellszobra. (A nápolyi múzeumban.) .................. ... ............... ... CXXXI
Római császár, valószínűleg Pescennius Niger vagy Clodius Albinus márványszobra. Gyulafehérvárott, az alsó-fejérmegyei tört. és rég. társulat múzeumában. Rajzolta Cserna Károly .......................................CXXXIII
T. Clementius Silvius helytartóhelyettes Jupiternek szentelt oltárköve. Az aquincumi leletek múzeumában.......CXXXV
Római császár aranyozott bronzszobrának lába. Az aquincumi leletek
múzeumában. Az ó-budai ásatások alkalmával találták. A lábviselet
megegyezik az ismert császári szobrokéval. Fénykép után...............CXXXVII
Róma és Augustus oltára Lugdunumban. Tiberius bronzérme. ......CXXXIX
Római portraitfej. Az aquincumi leletek múzeumában. Fénykép után............CXLI
A gellérthegyi oltárkő. A Magyar Nemzeti Múzeumban. . . Rajzolta Cserna Károly.................................CXLIII
Araviscus öltözetű nő egy sírkő töredékén. Az aquincumi leletek múzeumában.
Rajzolta Cserna Károly ................................................... ... ...CXLV
162 (?) október 20-án kelt adósságlevél. Viaszos tábla a verespataki SzentKatalin tárnából, a Magyar Nemzeti Múzeumban........................ CXLIX
A jánosfalvi római kőbánya s falképei. Rajzolta Cserna Károly ...............CLI
Bányászszobor Kőrösbányáról. Déván, a hunyadmegvei tört. és rég. társulat
múzeumában........................ ................................................CLII
Krasznai aranyrúd. A Magyar Nemzeti Múzeumban. A felső bélyegen Sirmium ülő alakja, jobbjában pálma, e fölött Krisztus-monogramm;
a középső bélyegen három császár-mellkép. Rajzolta Cserna Károly ................CLIII
P. Aelius Mestrius, a II. segédlegio altisztjének sírköve Ó-Budáról. A Magyar
Nemzeti Múzeumban. Az elhúnyt katonai öltözetben, jobbjában hosszú
vezénylő pálczát, baljában, melle előtt táblát, talán katona-lajstromot
tart. Rajzolta Cserna Károly .........CLVIII
Bonio, az ala Frontoniana-ból való lovas síremléke. A Magyar Nemzeti Múzeumban.
Az elhúnyt lándzsával, paizszsal, nyerges lovon ül.............CLX
Paizsdudor Halmágyról. A nagy-szebeni br. Bruckenthal-féle gyűjteményben CLXII
Római sisak Székety-Kocsárdról. A nagy-enyedi ev. ref. főiskola gyűjteményében. Rajzolta Cserna Károly................................................ CLXIII
Mértföldmutató Severus Alexander idejéből. A Magyar Nemzeti Múzeumban.
Ó-Szőnyben 1884-ben a vasút építése alkalmával találták. Rajzolta Cserna Károly ...............................................................................................................CLXIV
Nertus, az ala I. Hispanorum veteranusának sírköve Ó-Budáról. A Magyar
Nemzeti Múzeumban. Legfölül, a félkörű tympanonban az elhúnyt
képe. Alatta ugyancsak az elhúnyt kantáran két lovat fog. Rajzolta Cserna Károly................................................CLXV
Lószerszám-disz Árokaljáról. Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeumban ......................CLXVII
Az alsó-ilosvai tábor alaprajza .....................................................................CLXXIl
Ovidius tornya Turnnál, Karánsebes vidékén. Fischer L. H. rajza után............CLXXIII
Római őrtorony Krivádiánál, Hunyadmegyében ................................. ... CLXXV
Dák harczosok. Traianus oszlopán........................................................................................................CLXXVI
Dák sárkányvivő. Traianus oszlopán....................................... ........................CLXXV1I
Katonai elbocsátó-levél töredéke. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Delhaes J.
bécsi festő ajándéka........ CLXXVIII
Az apahidai sírlelet egyik ezüstkannája. Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeumban.
Rajzolta Cserna Károly ..............................CLXXXI
Az ú. n. pogánykapu Carnuntumban. Rajzolta Cserna Károly....................................CLXXXIII
A somodori sírlelet bronztriposa. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta
Cserna Károly ............................................................................................CLXXXV
Pan szobra. Kuun Géza gróf maros-németi kastélyában. Rajzolta Cserna
Károly ......... ............ ...... ............... .............................. ... CLXXXVII
Tritonok. Párkányrészlet Gyulafejérvárott, az alsó-fejérmegyei tört. és rég.
társulat múzeumában. Rajzolta Cserna Károly .......................................CLXXXYIII
Az aquincumi canabák helyén kiásott közfürdő. Dörre Tivadar rajza után CLXXXIX
Utczarészlet az aquincumi canabák területén. Rajzolta Cserna Károly ............CXCI
Apulumi ásatások. Rajzolta Cserna Károly....................................................................CXCVI
A II. segédlegio téglabélyege ...............................................................CXCVII
Opus spicatum (A kép tévedésből meg van fordítva) ............................................................CXCVIII
Az aquincumi amphitheatrum alaprajza ...........................CC
Az aquincumi amphitheatrum hátsó falához épült Nemesis-szentély. Dörre
Tivadar rajza után ................ CCI
Vízvezetéki pillér O-Budán. Dörre Tivadar rajza után ......................................................CCIII
Az egyik aquincumi közfürdő alaprajza ........................................................CCIV
Az aquincumi közfürdő helyreállított képe. Lange Keresztély rajza után............CCV
Az aquincumi vásárpiacz. Fénykép után ................................CCVII
Néger rabszolg. bronzszobrocskája Ó-Budáról. Rajzolta Cserna Károly ............CCVIII
Vízvezetéki pillér Mária képével. Fischer L. H. rajza után ..........................................CCIX
Stuccopárkány egy aquincumi házból. Möller István rajza után .................CCX
Jupiter szobra. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly. CCXII
Az araviscus néptörzs ezüstpénze a biai leletből. A gens Cornelia érmén,
melynek mintájára veretett, az előlap a római nép Geniusának fejét,
a hátlap a földgömböt, kormánylapátot és kormánypálczát ábrázol..............CCXII
Bacchus elefántcsont-szobrocskája Savariából. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly..............CCXIV
Venus domborművű alakja. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly .......CCXVI
Apollo. A gyulafejér vári Batthyány-könyvtárban. .......................................CCXVIII
Silvanus domesticus O-Budáról. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Malachovszky Nándor rajza után.......CCXIX
Nemesis. A gyulafejérvári Batthyány könyvtárban. Rajzolta Cserna Károly .................CCXXI
Dolichenus a kömlődi bronzlemezen. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly......... CCXXIV
Mithras bikaáldozata a hosszútelki táblán. A dévai múzeumban. Rajzolta Cserna Károly .............CCXXYI
Az aquincumi mithraeum. Fénykép után ............................................. CCXXVIII
A sziklából születő Mithras. (Az aquincumi mithraeum szobra.) Fénykép után.. CCXXIX
Terra-sigillata edények. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly ....................CCXXXI
Mécs agyagból. Az aquincumi leletek múzeumában. Rajzolta Cserna Károly.. CCXXXII
Arany ruhakapocs az apahidai leletben. Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly......... CCXXXIII
A polgárdi ezüst tripos. A Magyar Nemzeti Múzeumban ........................ CCXXXIV
Az egyedi kanna. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Fischer L. H. rajza után.. CCXXXV
Fedélcserepekből összerakott sír. Rajzolta Cserna Károly........................ CCXXXVII
T. Flavius Crispinus és anyja, Gemellina kőkoporsója. A Magyar Nemzeti
Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly ......................................................... CCXXXVIII
Római sarcophagok Szegszárdról és Ó-Budáról. Az előbbi a Magyar Nemzeti
Múzeumban, az utóbbi az aquincumi leletek múzeumában. Rajzolta Cserna Károly............. CCXXXIX
Diocletianus mellszobra. Rómában, a capitoliumi múzeumban..........................................CCXLI
Diocletianus palotájának maradványai Spalatóban. Fischer L. H. rajza után...CCXLIII
Maximianus aranymedaillonja Ó-Szőnyről. A Magyar Nemzeti Múzeumban... CCXLIV
Aranygyűrű keresztekkel az apahidai leletből. Kolozsvárott, az Erdélyi
Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly ....................................... CCXLVI
Krisztus-monogramm Poetovioból. A bécsi udvari múzeumban. ...... CCXLVII
Krisztus-monogramm Poetovioból. A bécsi udvari múzeumban......... CCXLVIII
Halformájú mécses. Temesvárott, a délmagyarországi tört. és rég. társulat
múzeumában. Rajzolta Cserna Károly ..................................... CCXLDC
A szegszárdi görög feliratú üvegedény. A Magyar Nemzeti Múzeumban............CCL
A pécsi földalatti sírkamra. Dórre Tivadar rajza után ......................................................CCLI
Megkötözött kelták. Római katonák tropheumot állítanak. A bécsi udvari
múzeumban levő Gemma Augustea alsó része. Rajzolta Cserna Károly ......... ... ... .....................CCLII
Sírlelet a keszthelyi népvándorláskori temetőből. (Zabla, nyilcsúcsok, kengyelvas, tőr, bögrék, övrész, nagy szíjvég, csatt, kova, aczél, csákány és agyagkorong.) A tárgyak a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában. Rajzolta Passuth Ödön ...CCLV
Kezdőbetű Gergely toursi püspök VII. századi krónikájából ...................
Jazyg harczosok. Traianus oszlopán. Rajzolta Cserna Károly ..............................CCLVII
Barbár tárgyak a germán-sarmata kor első időszakából (Agyag állatkák a
pilini leletből; a somhidi bronz kocsi-csörgő ; bronz csákány a rimaszombati leletből; bronz nyilcsúcsok az aszódi leletből; átfúrt vértpikkelyek a rimaszombati és rákospalotai leletből; agyagedény és
bronz csörgők, valószínűleg lószerszám-diszítmények a rákospalotai
leletből; a sáromberki görbe bronzkard; az aldobolyi vaskard ; bronz
sarkantyú ; övre akasztható arany csésze a szilágy somlyói kincsleletből
és a pilini vastőr.) E tárgyak közül a somhidi kocsicsörgő József
főhg., a sáromberki bronzkard az Erdélyi Múzeum, az aldobolyivaskard a Székely Nemzeti Múzeum birtokában vannak, a többiek
a Magyar Nemzeti Múzeumban őriztetnek. Rajzolta Passuth Ödön.... CCLIX
Jazyg lovasok. Traianus oszlopán. Rajzolta Cserna Károly..........................................CCLXI
Altáj-vidéki harczos pikkelyes vérttel és kopjával, jobb kezében csákánynyal, oldalán íjjal és tegezzel. A szibériai Kara-Jusz melléki sziklaképen. Aspelin után..................CCLXII
A törteli üst. (Sarmata áldozati edény, a törteli Czakóhalomban találták.)
A Magyar Nemzeti Múzeum birtokában ... ......................................................CCLXIII
Szittya áldozat. A szibériai kizyl-kaiai sziklaképen. Aspelin után..............................CCLXIV
Áldomás-csésze, oldalt az övre való erősítés végett karikával, a szilágysomlyói kincsből. A Magyar Nemzeti Múzeumban................................................CCLXV
Quádok a Marcus Aurelius alatti harczok idejéből. Rómában, Antoninus
oszlopán.............................................................................. CCLXVIII
Jazyg harczosok. Traianus oszlopán. Rajzolta Cserna Károly....................................CCLXXI
Germán ékszerek a IV. század elejéről. (Fibulák, gyűrű, római cameo,
az osztropataki leletből.) A Magyar Nemzeti Múzeumban............... CCLXXIII
Germán ékszerek a IV. század elejéről. (Nyak- és karperecz az osztropataki
leletből.) A Magyar Nemzeti Múzeumban.................................... CCLXXIV
Germán csapatok római szolgálatban. Traianus oszlopán ........................ CCLXXV
A herpályi gót-gepida paizsdudor a IV. század elejéről. A Magyar Nemzeti
Múzeumban .......................................... ... ........................... CCLXXVI
Germán fibula a szilágy-somlyói kincsből. A Magyar Nemzeti Múzeumban.. CCLXXVII
Germánok gyűlése. Antonius oszlopán................................................ CCLXXIX

Maximinus Thrax (235-238) római császár érme. Előlapján a császár mellképe .. CCLXXX
Germán törzsfőnök a Kr. u. III. századból Mestorf Johanna, kiéli múzeumi
igazgatónő reconstructiója a thorsbergi láp leletei után.................. CCLXXXII
Rómaiaktól készített germán fibula a IIl. század végéről, Az osztropataki első kincsből. A bécsi udvari múzeumban........ CCLXXXIV
Góth ruhakapocs a szilágy-somlyói kincsből. A Magyar Nemzeti Múzeumban... CCLXXXV
Ezüst lemezke Zizais, jazyg király (uralk. 358 körül) nevével. A bécsi
udvari múzeumban ............................................................... CCLXXXVII
II. Constantius római császár arany medaillonja a szilágy-somlyói első
kincsleletből. Előlapján a császár jobbra néző mellképe, paizszsal és
lándzsával. Hátlapján a császár megkoszoruztatását ábrázoló jelenet A bécsi udvari múzeumban................................. CCLXXXVIII-CCLXXXIX
IV. századi arany karperecz a puszta-bakodi sírleletből. A Magyar Nemzeti Múzeumban .........CCXCII
Római szekrény lemezrészlet bronzból, a fenéki népvándorláskori temetőből.
Ifjút ábrázol prémes felöltőben, lábán csizmával, jobbjában nyulat,
baljával a vállán rudról lecsüngő kacsákat tart. A Magyar Nemzeti Múzeumban ................CCXCIII
Germán ékszerek a fenéki népvánjorláskori temetőből. A Magyar Nemzeti Múzeumban ..............CCXCIV
Kosaras fülbevaló filigránnal a keszthelyi népvándorlási temetőből. A Magyar
Nemzeti Múzeumban ........................................................................CCXCV
Népvándorláskori ékszerek, a keszthelyi temetőből. (Övtagok, szíjvégek,
csattok.) A tárgyak a Magyar Nemzeti Múzeumban. A szalagdiszités
motívumai ugyane leletből vétettek. Rajzolta Passuth Ödön......... ... CCXCVII
Hunn-sarmata vitéz a nagy-szent-miklósi kincs egyik kancsóján. A bécsi
udvari múzeumban ........................... ...................................CCXCVIII
Hunn-szittya lófajta. A Káma mentén, Permben talált II-III. századbeli
ezüst tálcza domborműve után. A gróf Sztroganov-féle gyűjteményben.
Közép-ázsiai hunn-szittya Artemidoros baktriai király (Kr. e. 140-138.)
érmének hátlapján. Az alak tulajdonképen Artemist ábrázolja, kecskebőr ruhában, fején felhajtott karimájú süveggei, kezében lövésre vont
íjjal s baloldalán két águ korbácscsal. ...................CCCI
Közép-ázsiai parthus lovas, baljában két águ korbácscsal. A Sztroganov
gróf gyűjteményében levő parthus érem után ..........................................................CCCII
Uralvidéki harczos. Pikkelyes vértben, fején hegyes süveggel, kezében lövésre
kész íjjal, oldalán tegezzel. Barnaulban, a nisne-kuludinszkaiai halomban talált bronz szobrocska. Aspelin után ..CCCIV
Valens római császár (366-378) nagy aranymedaillonjának előlapja, a császár
mellképével A szilágy-somlyói első kincsből. A bécsi udvari múzeumban. CCCV
Nagy-Theodosius római császár képe 393-ból. A császárnak a madridi
múzeumban levő ezüst paizsáról. Rajzolta Agotha Imre....................................CCCVII
Arany edény a petrosszai kincsleletből a IV. század végéről. A bukaresti
múzeumban .........................................................................................CCCVIII
Gót fibula aranyból, gránátokkal, a IV. század végéről, a szilágy-somlyói
kincsből. A Magyar Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly..... CCCIX
Gót ruhakapocs aranyból, gránátokkal s közepén zöld üveggel diszitve,
a IV. század végéről. A szilágy-somlyói kincsből. A Magyar Nemzeti
Múzeumban. Rajzolta Cserna Károly ..........................................CCCX
Arcadius keletrómai császár képe 393-ból. Nagy-Theodosius császár ezüst
paizsáról. Rajzolta Ágotha Imre.........................................................CCCXl
Honorius nyugat-római császár képe. Párisban, a Louvre gyűjteményében.
Rajzolta Ágotha Imre ............... ... .............................................CCCXIV
Attila. (A bécsi krónika 13. lapján levő XIV. századbeli miniatűré után.) ... CCCXVI
Hunn-sarmata fejedelem, a IV-V. századból. Vágtató lovon visszafordulva,
ágaskodó oroszlánra nyilaz, fején diademával, dolmány szabású felöltőben, csizmával, balján egyenes karddal és az íjjtartó puzdrával,
jobbjában nyilvesszőtartó tegezzel, a ló gazdagon diszitett szerszámmal, kantárral, csótárral, nyeregtakaróval s kengyellel. Egy Dél-Oroszországban talált, Szasszanida stilű ezüst csésze domborműve után. Szent-Péter várott, az Ermitage gyűjteményében ............ CCCXXVII
II. Jezdegird perzsa király (438 - 457) érme ....................................... CCCXXL
Frank harczos a IV-V. századból. Demmin Ágost reconstructiója után ... CCCXXII
Nyugati gót harczosok. A sevillai tartományi múzeum kőreliefjéről............ CCCXXIII
Aétius. A monzai diptychonról ............ .............................. ............... CCCXXIV
Aquileja ostroma. A bécsi képes krónika 14. lapjáról.............................. CCCXXVI
Népvándorláskori lovas sír a hunn-sarmata korból. A czikói sír fényképi fölvétele nyomán, a sziráki, keszthelyi s más lovas sírok után kiegészítve.
A vitéz mellett balfelől kardja és csákánya, jobbfelől tőre, aczélja s
kovája, oldalán az elmállott bőrövre erősített csatok, ővtagok, a nagy
szíjvég s az ővről lecsüngő apróbb szíjvégek. A ló szájában zabla,
fején a kantárra erősített pitykék, oldalt az egyik kengyelvas. Rajzolta
Cserna Károly ..................................................................... CCCXXVIII
Arany kancsó a nagy-szent-miklósi kincsből antik motívumokkal. A sast
etető Hebe és a sastól elragadott Ganymedes mondájának barbaros
átalakítása; a kancsó nyakán vizi növények közt mászkáló gólya.
A bécsi udvari múzeumban ..................................... ... ... ... CCCXXIX
Griffes díszítés a nagy-szent-miklósi kincs edényein s hunn-sarmata ővrészeken. Rajzolta Cserna Károly........................... .................. CCCXXXI
Arany csésze rúnákkal a nagy-szent-miklósi kincsből. A bécsi udvari múzeumban. A rúnák olvasása Dietrich szerint, ki a germán rúnákat vette alapul......................................... CCCXXXII
Altáji türk irás. A Kül-Teghin khágán (+ 731) emlékére a mai Mongolországban, a Koso-Zaidam és Köksün-Orkhon tavak közt a testvére Bilgá khágán és khinai császár által emelt türk és khinai föliratos
emlékoszlop első két sora; Radloff után. .................................... CCCXXXIII
Nagy-Theodorik keleti gót király (493-526) érme, az előlapon I. Justinus
kelet-római császár (518 - 527) képével .................................... CCCXXXIV
Odoaker, italiai turkiling király (476-492) érme.................................. CCCXXXV
Longobárd király. A Santa Trinita de la Cavai zárda »Leges Longobardorum«
czímű IX. századbeli kézirata után. A kép Rachis királyt (744-749)
ábrázolja, RACHIS REX fölirattal. Rajzolta Ágotha Imre............... CCCXXXVIII
Altáji türk khágán. Mongolföldi Orkhon-menti síremlék, Radloff után. A khágánt
maga alá hajtott lábakkal, ülő helyzetben, az áldomás csészévél ábrázolja, balról a khágáni jelvény fölött sólyommal és eddig még el nem olvasott runás fölirattal ................CCCXL
I. Khoszru Nusirvan (530-578) perzsa király érme..............................................................CCCXLI
Frank harczosok. A IX. századbeli sanct-galleni »Psalterium Aureum« után ................. ... CCCXLII
Ivókürt a nagy-szent-miklósi kincsből. A bécsi udvari múzeumban. A rajta
levő rúnákat, melyek más edényeken is ismétlődnek, Dietrich ekkép
olvasta : GUND1 VaKRS... ........................ ..............................CCCXLIII
Nagy-Károly bronz szobrocskája a Karoling-korszakból. Párisban, a Carnavalet-múzeumban. Rajzolta Ágotha Imre.................................CCCXLIV
Edény a nagy-szent-miklósi kincsből. Az iráni és pontusvidéki tárgyakat
jellemző bikafejjel, olyan díszítési motívumokkal, melyekre Nagy-Károly
aacheni kardja, a tarczali ősmagyar kard, a blattniczai és presztováczi
stb. tárgyak ékítménye szolgáltatnak analógiát. A bécsi udvari
múzeumban ........................................... ...........................CCCXLV
II. Khoszru Parviz (590-628) perzsa király érmei .................. CCCXLVII-CCCXLVIII
Hunnok (avarok) csatája Cesumaurnál. A bécsi képes krónika 9. lapjáról.
Nagy-Károly. A lateráni Szent-János egyház mozaikja után. Rajzolta
Ágotha Imre........................................................................CCCL
Nagy Károly és fia Pipin. A »Leges Barbarorum« egy a XI. század elejéről
való kéziratából, mely a góthai herczegi könyvtárban őriztetik.
Rajzolta Ágotha Imre ............................................................CCCLI
Az Olivant, Nagy-Károlynak elefántcsont-kürtje. Valószínűleg avar eredetű,
a magyarországi népvándorláskori tárgyak jellemző griffjével és indás
díszítményével. Az aacheni egyház kincstárában ........................CCCLII
Magyar lovas. Rajzolta Vágó Pál ......... .............................................3
Kezdőbetű magyar motívumokkal. Rajzolta Cserna Károly .....................3
Kardot vivő keselyű. Rajzolta Cserna Károly.......................................4
Ősmagyar és barbár régiségek. (A szolyvai süveglemez; tőr, lándzsacsúcs,
láncz és csákány Pilinről; a hatvani kard ; lándzsacsúcs Perkátáról;
a keszthelyi csákány; csörgő Ordasról; kardok a tinódi leletből;
Dél-Oroszországban talált kard, kengyelek és zabiák. A széldíszités
motívumai a galgóczi süvegdíszről vétettek.) Rajzolta Cserna Károly.....7
Kezdőbetű magyar motívumokkal. Rajzolta Cserna Károly .....................7
A magyarok az őshazában. A bécsi képes krónika 4. lapjáról...................9
Az Altáj-hegység képe. Taylor rajza után ..........................................11
A Kaspi-tó partja... ... ....................................... ...........................13
A Meri nép régiségei, melyekhez hasonlók az ősmagyar leletekben előfordulnak.
Rajzolta Dörre Tivadar. 1. (kard, fokos, nyílhegyek; kösöntyű, szíjak
ékítményekkel; szövetdarabok és pitykék.) .................................16
2. (Kard, fokos, kengyelek, kengyelvasak, zablák.) ........................17
Kurgán (közép-oroszországi sírhalom) ................................. ... ............19
Nagy bolgárországi leletek. (Csákány, ruhakapocs, lószerszám-díszek.) Rajzolta
Dörre Tivadar.....................................................................21
Bolgár czár képe a X. századból. A vatikáni könyvtár egyik szláv codexéből...26
Bolgár harczosok. Ugyanonnan .................................... .....................27
Hunor és Mogor vadászata. A bécsi képes krónika 5. lapjának miniatureje
után. Rajzolta Déry Béla............... ..........................................29
Kirgiz falu......... .................................... ... ... .................. ............39
A hét vezér. A bécsi képes krónika 23. lapjáról....................................41
Konstantinos Porphyrogennetos állítólagos képe. A párisi nemzeti könyvtár
X. századi evangeliariumából ...................................................43
Magyar vitéz a turulos zászlóval. A bécsi képes krónika 36. lapjának
miniatureje után. Rajzolta Déry Béla... .............................. .........45
Leó császár pénze. Előlapján a császár mellképe..................49
Ősmagyar kardok. A kassai (baranyamegyei) és tinódi leletéből. A Magyar
Nemzeti Múzeumban. Rajzolta Dörre Tivadar ......................................................52
Skytha harczos képe a nikopolisi ezüst vázáról ........................................................................58
Amuletek oroszországi kurgánokból .................................... ............................60, 61
Déloroszországi síremlékek. Kezükben áldozati csészét tartó kúnokat ábrázolnak ; fejükön süveg, ruházatok földig érő bunda, némelyik alakon
kard, íj és nyílvesszőtartó is kivehetők ........................................................................62
Byzanczi díszítés a IX. századból. Eredeti motívumról rajzolta Cserna Károly..........67
Kezdőbetű a sanct-galleni codexből .................................... ..............................67
Nagy-Károly kardja az aacheni székesegyházban ....................... ..................68
I. Miklós ólompecsétje............................................ 69
Az egyház és állam symbolicus képe. IX. századi mozaik-kép a Lateranban.
Szent-Péter a jobbján térdelő Leó pápának a palliumot, a balján térdelő
Nagy-Károly császárnak a világi hatalmat jelképező zászlót nyújtja át........71
Nyugat-római (frank) császár képe a IX. századból. III. Ottó császár evangeliumos könyvéből ................................................ ............ ... 75
I. Basilios császár pénze. Előlapján a trónon ülő császár alakja.....................78
Konstantínus Porphyrogennetos és II. Romanos pénze. Előlapján a két császár
mellképe..............................80
II. Romanos császár pénze. Előlapján a császár mellképe.. ................. ...81
Német-Ovár az avar-frank határon. Fischer L. H. rajza után ....................................84
II. (Német) Lajos pecsétje. A császár jobbra néző képe.........................85
Horvát keresztény emlékek. (Boli oltárkő, oszlopfő Kninből; domborműves kőtáblák töredékei Mucsról (mindannyia IX. századi épület maradványa.) ........................87
Zala vári keresztény emlékek (Lovast ábrázoló márvány dombormű töredéke,
állítólag Privina korából; ajtófél töredék, korai keresztény stílusra
valló, megfejthetetlen felirattal; rózsa-díszítésű márványdarab.)..................89
Szláv harczosok a X. században. Szent-Boris és Gleb legendájának egyik
szláv codexéből.........................................................................................92, 98
A magyarok bejövetele. Turóczi krónikájának brünni kiadásából .............................99
Kiev a Deneper felől. Waret S. rajza után .............................. ....................101
A magyarok bejövetele. A bécsi képes krónika 21. lapjáról ..........................................103
III. (Vastag) Károly pecsétje. A császár balra néző mellképe.........................109
Arnulf császár pecsétje. A császár balra néző mellképe............................110
Arnulf császár pénze. ........................................111
A bihari földvár. Rajzolta Richter Aurél ................................................113
A szabolcsi földvár. Rajzolta Richter Aurél..........................................115
Csepel sziget. Rajzolta Dörre Tivadar............... .................................118
A fuldai kolostor belseje............... ...................................................123
Árpád. Turóczi krónikájának augsburgi kiadásából ... ..............................129
Pusztaszer. Greguss János rajza után ......................................... ... ...131
Pusztaszeri oszlopkő ... ............ ......................................................134
Magyar fegyverek a X. századból. (Szent-István prágai kardja; a nemesócsai kard ; a sisak és kópja a nagy-szent-miklósi kincs u. n. sarmata vitézének fegyverzete után; a pajzs középkori kaukázusi minta
után, a pilini leletből vett díszítéssel.) Rajzolta Richter Aurél.........137
Kezdőbetű a sanct-galleni IX. századi evangeliariumból ...........................137
I. Berengár lombard király pénze. ......................................138
Aquileja középkori képe. Schedel Hartmann 1493-iki nürnbergi világkrónikájából
Velencze. A bécsi képes krónika 15. lapjáról .................. .................. ...140
III. (Gyermek) Lajos pecsétje. A császár balra néző mellképe .....................141
Az Árpád-föld az ó-budai határban. Fischer L. H. rajza után................144
Verona középkori képe. Schedel világkrónikájából .................................149
I. Konrád császár pecsétje. A császár balra néző képe .............................150
Pavia középkori képe. (Schedel világkrónikájából.) .................................151
I. Henrik császár pénze. ...............................152
Sanct-Gallen középkori képe. A város egy régi térképéről........................154
Keuschberg. A merseburgi csata állítólagos helye ..................... ............160
I. Henrik császár pecsétje. A császár jobbra néző mellképe............................161
I. Ottó császár pecsétje. A császár jobbra néző mellképe..........................162
Német katonák a X. század elején. A müncheni kir. könyvtárban őrzött
wescobruni codexből..............................................................164, 165
I. Ottó császár és neje szobra a magdeburgi székesegyházban ...............162
Worms középkori képe. Régi metszet után .........................................171
Ágosta középkori képe. Schedel világkrónikájából .................................175
Német nyilas harczos a X. században. a stuttgarti kir. könyvtár x. századi
psalteriumából .....................................................................179
Lehel vezér. a bécsi képes krónika 34. lapjáról ....................................182
Német harczosok a X. században. A stuttgarti kir. könyvtár X. századi
psalteriumából .............................................................184, 185
A régi Byzancz falai .....................................................................189
A Héttorony Byzanczban. Ch. de Billy rajza után ..............................191
II. Romanos császár kelyhe a velenczei Szent-Márk-templomban...............192
Nikephoros Phokas császár kettős ólompecsétje ....................................193
Tzimiskes János császár pénze.......................194
Botond párbaja. A bécsi képes krónika 36. lapjáról ..............................195
Az aranykapu Byzanczban...............................................................196
Hittérítő a X. században. A római San Clemente templom falfestménye után
i. Ottó gyűrűs pecsétje. .................................206
Byzanczi díszítés a X. századból. Eredeti motívum után rajzolta Cserna
Károly ..........................................................................................209
Kezdőbetű a sanct-galleni codexből .....................................................209
Taksony fejedelem. A bécsi képes krónika 33. lapjának miniatureje után.
Rajzolta Béry .....................................................................................................210
Taksony falu. Rajzolta Dörre Tivadar ........................................................211
Géza fejedelem. A bécsi képes krónika 38. lapjának miniatureje után. Rajzolta
Déry Béla........................................................... ..............................212
Quedlinburg látképe....................................................................................213
Szent-István születése. A bécsi képes krónika 37. lapjáról .................................214
II. Ottó császár pecsétje. A császár mellképe............ ..................................215
A lorchi egyház ......................................................................................221
Passau középkori képe. Schedel világkrónikájából ..................................................................222
Az esztergomi Szent istván-kápolna. Rajzolta Bőrre Tivadar ....................................229
III. Ottó császár. Az echternachi evangeliarium fedeléről ................................................230
A clunyi apátság ...................................................... ..........................................231
Szent-István képe. A bécsi képes krónika 39. lapjáról .................................234
Hunt lovag. A bécsi képes krónika 29. lapjának miniatureje után. Rajzolta
Béry Béla............................................. ... ... ...............................................235
Kupa leveretése. A bécsi képes krónika 38. lapjáról ............................................................236
Venczellin lovag. A bécsi képes krónika 29. lapjának miniatureje után.
Rajzolta Béry Béla ...............................................................................237
Szent-István pecsétje a pannonhalmi apátság alapító-levelén. A király trónon
ülő alakját ábrázolja............ .......................................... ..............239
Pannonhalma. Rajzolta Bőrre Tivadar.............................................................242
Részlet Szilveszter pápa egyik bullájából. A Puyben, 999 november 23-án
kelt bulla befejező része.....................................| ....................................242
III. Ottó császár pecsétje. A császár mellképe.........................................243
Szent-István koronája. (A korona felső része.).......................................
II. Szilveszter pápa ólompecsétje.
Szent-István király és védőszentje. Részlet a koronázási palástról. Rajzolta
Richter Aurél .......... .................. ............................................................249
Kezdőbetű a sanct-galleni IX. századi evangelíariumból ...............................249
Szent-István és Szent-Imre. Turóczi krónikájának augsburgi kiadásából ............251
Szent-István, mint egyházak alapitója. A bécsi képes krónika 42. lapjáról...253
Szent-István állítólagos erszénye a kapuczinusok bécsi templomában. Görög
jellegű glagolit betűs felirata a zsoltárokból vett idézeteket tartalmaz....... 255
Szent-István ezüstpénzei.......................................................................261
Szent-István kardja. A prágai székesegyházban. Rajzolta Bőrre Tivadar ... 265
Szent-István állítólagos szobra a bambergi székesegyházban. Schnaase, Sighart
és Lübke III. Konrád szobrának tartották. Dr. Riehl Berthold müncheni
egy. tanár legutóbb (Arch. Ért. 1895. 77. 1.) kimutatta e feltevés
helytelenségét s hajlandó igaznak tartani a régi hagyományt, mely
a szobrot Szent-István király ábrázolásának tulajdonítja. ... ..............267
Szent-István. A bécsi képes krónika 40. lapjáról ................ ........................270
Részlet a koronázási palástról. Rajzolta Richter Aurél ................................273
Szent-István harcza Gyulával. A bécsi krónika 40. lapjáról ....................275
Szent-Gellért püspök. A ferenczvárosi templom Ipolyi Arnold által készített
üvegfestményéről. Rajzolta Richter Aurél .....................................279
A San-Giorgio-Maggiore Velenczében. Fénykép után ...............................281
Szent-Gellért Deliberatiójának kezdő sorai. A müncheni kir. könyvtár
codexéből...........................283
A veszprémi Gizella-kápolna. Cserna Károly rajza után ..........................285
Gizella királyné keresztje a müncheni kir. kincstárban. Dörre Tivadar rajza után.....287
Gizella királyné. A koronázási palástról. Rajzolta Richter Aurél .....................288
A székesfehérvári templom. (Az 1327-iki égés képe a bécsi képes krónika
141. lapjáról.) Rajzolta Richter Aurél .....................................................289
A koronázási palást gallérja...........................................................................290
II. Henrik császár. A müncheni kir. könyvtár egykorú misekönyvéből..................291
II. Henrik trónja a regensburgi Szent-Emmeram-templomban ......................292
Chrobry Boleszló lengyel fejedelem. Jan Matejko képe után..........................................293
A byzanczi sereg győzelme a bolgárokon. A vatikáni könyvtár X. századi
ó-szláv kéziratából ............................................................ ... 295
II. Konrád császár pecsétje. A császár trónon ülő alakja ...................297
Dévény romjai a magyar határszélen. Fischer L. H. rajza után..............................293
A Szárhegy. Fischer L. H. rajza után .........................................................300
Szent-István és Szent-Imre, Ágnes királyné diptychonán. A berni városi
múzeumban .............302.
Imre halála és Vazul megvakíttatása. A bécsi képes krónika 44. lapjáról.
Rajzolta Richter Aurél .............................................................................303
Az Árpád-herczegek futása. A bécsi képes krónika 44. lapjáról.....................308
Szent-István sírbatétele. A bécsi képes krónika 46. lapjáról .....................309
Zárókép. Rajzolta Cserna Károly ....................................................311
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I.

Néhány lap nedvességtől foltos, az előlapon ajándékozási bejegyzés található. A kötet 1-335. oldalát a XVI. és XVII. oldal közé kötötték.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
12.000 Ft
9.600 ,-Ft 20
48 pont kapható
Kosárba